Disclaimer

This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State.

The information in this portal is automatically extracted and categorized in order to facilitate work with procurement data.

There is a possibility for errors in the information presented. To verify the information, please see the source of the original information provided by the PPRC by clicking on the relevant link.

At the same time, the portal provides indications for tenders that may be suspicious based on some predefined parameters in the software and require your increased attention. Not necessarily these indications are correct and they should not be interpreted as evidence of any violation.

Mohim i përgjegjësisë

Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.

Informatat në këtë portal janë nxjerrë dhe klasiifkuar në mënyrë automatike me qëllim që të lehtësohet puna me të dhënat e prokurimit.

Ekziston mundësia për gabime në infomacionin e paraqitur. Për të verifikuar informacionin, ju lutemi shikoni burimin e informacionit origjinal të dhënë nga KRPP duke klikuar në lidhjen përkatëse.

Njëkohësisht, portali jep indikacione për tenderë të cilët mund të jenë të dyshimt në bazë të disa parametrave të paracaktuara në softuer dhe kërkojnë vëmendjen tuaj më të shtua. Jo detyrimisht këto indikacione janë të sakta dhe nuk duhet të interpretohen si provë e ndonjë shkelje.