About Us

FLOSSK is a non-governmental non-profit organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, and education in information technologies through open courses and trainings.

FLOSSK is a membership-based organization run by a five-member executive board. Its most important projects are the annual international free software conference Software Freedom Kosova (SFK) and the space for experimentation in technology, arts and culture Prishtina Hackerspace.

FLOSSK targets youth, students and IT professionals.

Kosovo Center for Transparency, Accountability and Anti-Corruption KUND 16 has been established to promote implementation of United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goal 16. Specifically it aims to promote access to justice for all, public participation in decision making process, development of transparent and accountable institutions, increasing public participation in decision making processes, as well as reducing corruption in Kosovo. KUND 16 will liaise with CSOs and ensure that the product meets their expectations and supports their work.

Për ne

FLOSSK është një organizatë joqeveritare jo-fitimprurëse e bazuar në Prishtinë e themeluar në vitin 2009 me qëllim të mbështetjes, promovimit dhe zhvillimit të softuerit të lirë dhe të hapur, njohurive të hapura dhe pjesëmarrëse, dhe edukimit në teknologjitë informative përmes kurseve dhe trajnimeve të hapura.

FLOSSK është një organizatë me bazë në anëtarësi e drejtuar nga një bord ekzekutiv. Projektet e tij më të rëndësishme janë konferenca vjetore e softuerit të lirë Software Freedom Kosova (SFK) dhe hapësira për eksperimentimin në teknologji, art dhe kulturë Prishtina Hackerspace.

FLOSSK synon të rinjtë, studentët dhe profesionistët e TI-së.

Qendra e Kosovës për Transparencë, Llogaridhënie dhe Kundërkorrupsion KUND 16 është themeluar për të promovuar zbatimin e Agjendës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara Agjenda 2030 për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Në mënyrë specifike ajo synon të promovojë qasjen në drejtësi për të gjithë, pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimmarrjes, zhvillimin e transparencës dhe institucionet e përgjegjshme, rritjen e pjesëmarrjes publike në proceset vendimmarrëse, si dhe reduktimin e korrupsionit në Kosovë. KUND 16 do të mbajë lidhje me OSHC-të dhe do të sigurojë që produkti të përmbushë pritjet e tyre dhe të mbështesë punën e tyre.