Institucioni
Vlera Totale
1. KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË
241,273 €
2. K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A.
150,000 €
3. SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA
46,931 €
4. MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE
25,596 €
5. Korporata Energjetike e Kosoves KEK Sh.A.
8,849 €
6. Qendra Klinike Univeristare e Kosoves
8,254 €
7. KK Dragash
5,711 €
8. Kompania Rajonale per Mbeturina Ambienti - Peje
5,320 €
9. KK Skenderaj
5,069 €
10. KK Lipjan
4,422 €
11. NR Pastrimi - Prishtine
4,333 €
12. MINISTRIA E SHËNDETËSISË
4,283 €
13. SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS
4,081 €
14. KK Prishtine
4,054 €
15. KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
3,569 €
16. KK Vushtrri
3,510 €
17. Universiteti Publik "Haxhi Zeka" Peje
3,278 €
18. Spitali i Vushtrise
3,248 €
19. KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
3,134 €
20. Universiteti i Prishtines
3,050 €
21. KOMUNA E PEJES
3,028 €
22. Ministria e Puneve te Brendshme
2,894 €
23. KK Fushe Kosove
2,868 €
24. Biblioteka Kombetare dhe Universitare e Kosoves
2,867 €
25. KK Prizren
2,820 €
26. NQ Termokos sh.a.
2,803 €
27. Infrakos Sh.a
2,725 €
28. KK Gjakove
2,693 €
29. KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
2,660 €
30. KOMUNA FERIZAJ
2,619 €
31. Komuna e Mitrovices se Veriut
2,441 €
32. MINISTRIA E ARSIMIT
2,284 €
33. KK Junik
2,250 €
34. KOMUNA E ISTOGUT
2,207 €
35. Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-Prizren
2,146 €
36. KOMUNA E PODUJEVËS
2,087 €
37. ZYRA KOMBETARE E AUDITIMIT
1,997 €
38. KOMUNA E GJAKOVËS
1,992 €
39. KK Shtime
1,984 €
40. KK Dec an
1,886 €
41. Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural
1,863 €
42. KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN
1,835 €
43. Universiteti i Mitrovices Isa Boletini
1,833 €
44. Qendra Kryesore e Mjeksis Familjare
1,810 €
45. Telekomi i Kosoves Sh.A
1,790 €
46. Hortikultura Prishtine
1,735 €
47. QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES
1,714 €
48. Sherbimet e Shendetit Mendor - Prizeren
1,700 €
49. Agjencia Kosovare e Privatizimit
1,699 €
50. KOMUNA GLLOGOC
1,615 €
51. Akademia e Shkencave dhe e Arteve
1,545 €
52. Sherbimet e Shendetit Mendor Gjilan
1,500 €
53. NPH Iber Lepenc
1,484 €
54. Ministria e Tregtise dhe Industrise
1,398 €
55. K.K. SKENDERAJ
1,361 €
56. SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS
1,348 €
57. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
1,324 €
58. KK Kamenice
1,257 €
59. Zyra e Kryeministrit
1,224 €
60. Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet per AK)
1,189 €
61. KUVENDI KOMUNAL VITI
1,110 €
62. KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
1,031 €
63. Ndërmarrja Hidroekonomike" Ibër Lepenc"SH.A.
1,004 €
64. KK Kline
997 €
65. NPL.PASTRIMISHA.
994 €
66. Sherbimi i Shendetit Mendor Prishtine
992 €
67. KK Suhareke
990 €
68. Administrata Tatimore e Kosoves
990 €
69. Universiteti i Gjakoves-Fehmi Agani
990 €
70. Kompania Rexhionale per Menaxhim te Hedhurinave "Uniteti" Mitrovice
990 €
71. Zyra e Presidentit te Republikes se Kosoves
990 €
72. Agjencia Kadastrale e Kosoves
987 €
73. Spitali Regjional Peje
987 €
74. Policia e Kosoves
983 €
75. Inspektorati Policor i Kosoves
982 €
76. KK Zvec an
981 €
77. KRM Pastertia Sh.a Ferizaj
980 €
78. Agjencia Pyjore e Kosoves
970 €
79. Kompania Rajonale e Ujesjellesit RADONIQI Sh.A./ Gjakove
970 €
80. Ministria per Komunitete dhe Kthim
965 €
81. Trepça SH.A.
962 €
82. KRU "Hidroregjionijugor "Sh.a Prizren
960 €
83. KK Mamushe
955 €
84. Sherbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosoves
950 €
85. N.P.K TRAFIKU URBAN
950 €
86. Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka
950 €
87. Hekurudhat e Kosoves Sh.A
946 €
88. KUVENDI KOMUNAL I KLINËS
942 €
89. KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE
916 €
90. KK Gjilan
880 €
91. UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË
872 €
92. Dogana e Kosoves
863 €
93. KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE
849 €
94. KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË
846 €
95. JAVNO - KOMUNALNO PRODUZECE EKOLOGIJA D.D.
816 €
96. KOMUNA SUHAREKË
794 €
97. Radio Televizioni i Kosoves
780 €
98. MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK
779 €
99. KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI
636 €
100. Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT SH.A.
613 €
101. KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
527 €
102. AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK )
523 €
103. KOMUNA E KAMENICËS
457 €
104. " Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP "
455 €
105. KUVENDI KOMUNAL MITROVICË
453 €
106. KOMUNA SHTIME
438 €
107. Spitali i Pergjithshem- Pejë
431 €
108. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor
415 €
109. KOMUNA E VUSHTRRISË
361 €
110. MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM
359 €
111. Agjencia Qendrore e Prokruimit
355 €
112. SPITALI REGJIONAL - PRIZREN
346 €
113. SPITALI I PËRGJITHSHËM GJILAN
312 €
114. KRU"BIFURKACIONI"SH.A.
311 €
115. I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS
310 €
116. MINISTRIA E MBROJTJES
306 €
117. KOMUNA SHTËRPCË
302 €
118. KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK
292 €
119. ZYRA E KRYEMINISTRIT
288 €
120. RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK
265 €
121. KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ
228 €
122. UNIVERSITETI UKSHIN HOTI
228 €
123. Keshilli Prokurorial i Kosovës
217 €
124. SPITALI I PËRGJITHSHEM - GJAKOVË
204 €
125. KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK
196 €
126. TELEKOMI I KOSOVËS SH.A.
180 €
127. POLICIA E KOSOVËS
142 €
128. SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË
142 €
129. Kuvendi i Republikes se Kosoves
140 €
130. N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A.
126 €
131. OPŠTINA SEVERNA MITROVICA
126 €
132. AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT
125 €
133. KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A.
122 €
134. KOMUNA RANILLUG
122 €
135. AGJENCIA PYJORE E KOSOVËS
118 €
136. Këshilli Gjyqësor i Kosovës
116 €
137. AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS
113 €
138. KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO
102 €
139. ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS
97 €
140. MINISTRIA E DREJTESISË
97 €
141. Ministria e Finacave
93 €
142. K. Regj. e Mbeturinave " Pastërtia " SH.A.
89 €
143. Kompania Rajonale e Ujësjellësit GJAKOVA SH.A.
83 €
144. MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE
83 €
145. KUVENDI KOMUNAL ZVEÇAN
80 €
146. QENDRA KOMBËTARE E KOSOVËS PËR TRANFUZIONIN E GJAKUT
79 €
147. QENDRA KLIN.STOMATOLOGJIKE
77 €
148. KRU " Hidrodrini " SH.A.
66 €
149. SPITALI SHEIKH ZAYED
56 €
150. QENDRA E STUDENTEVE
52 €
151. KOMUNA E KLLOKOTIT
52 €
152. SPITALI FERIZAJ
52 €
153. UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI MITROVICË
51 €
154. KOMUNA HANI I ELEZIT
50 €
155. K. Regjionale e Mbeturinave Ambienti SH.A.
50 €
156. "KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A
46 €
157. KOMUNA E MAMUSHËS
45 €
158. AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE
38 €
159. MIN.E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILL. RURAL
33 €
160. INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS
28 €
161. KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN
27 €
162. Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A.
26 €
163. K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A.
25 €
164. BIBLIOTEKA KOMBËTARE E KOSOVËS "PJETËR BOGDANI"
23 €
165. AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
22 €
166. UNIVERSITETI PUBLIK KADRI ZEKA
22 €
167. "NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A.
21 €
168. Dogana e Kosovës
21 €
169. K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A.
21 €
170. ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
20 €
171. INSTITUTI I MJEKSIS PUNES KOSOVËS
17 €
172. KOMUNA E JUNIKUT
15 €
173. QENDRA KRYESORE E MJEKSISE FAMILJARE
14 €
174. OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A.
13 €
175. K.R.U. " MITROVICA" SH.A.
13 €
176. AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS
13 €
177. KOMUNA PARTESH
11 €
178. ARKIVI I KOSOVES
9 €
179. FONDI I SIGURIMIT SHENDETESOR
9 €
180. QENDRA E SHËNDETIT MENDOR ME SHTËPITË PER INT. NË BASHK.-PRIZREN
9 €
181. MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME
8 €
182. QENDRA E SHENDETIT MENDOR - PEJË
8 €
183. "QENDRA E MJEKËSISË URGJENTE" NË PRISHTINË
7 €
184. UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI"
7 €
185. AGJENCIA PER MENAGJIM EMERGJENT
7 €
186. MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL
7 €
187. Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A.
6 €
188. QENDRA PER SHENDET MENTAL -GJILAN
6 €
189. ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS
5 €
190. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
5 €
191. HORTIKULTURA SH.A.
3 €
192. Institucioni i Avokatit të Popullit
3 €
193. POSTA E KOSOVËS SH.A
3 €
194. INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TË KOSOVËS- INFRAKOS SH.A.
2 €
195. N.P.L "STACIONI I AUTOBUSËVE - GJAKOVË " SH.A
2 €
196. Keshilli Prokurorial i Kosoves
0 €
197. KK Hani i Elezit
0 €
198. KK Drenas
0 €
199. Instituti Kombetar i Shendetesise publike te Kosoves
0 €
200. Sekretariati i Keshillit Gjyqesor te Kosoves
0 €