TELEKOMI I KOSOVËS SH.A.
Vlera
1. Blerja e kontentit te IPTV-se
1,260,000 €