OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A.
Vlera
1. Furnizimi dhe montimi i klimave
880 €