MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE
Vlera
1. Marrëveshje kornizë Furnizim me pemë dhe perime
17,928 €