MINISTRIA E INFRASTRUKTURES
Vlera
1. Furnizim me kompjuterë
86 €