MIN.E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILL. RURAL
Vlera
1. Mirëmbajtja e servereve (HPE)
78 €