AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR
Vlera
1. Digjitalizimi i shërbimeve nga AIS në AIM
751 €