" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP "
Vlera
1. Transporti i punëtorëve (mbërritja në punë dhe largimi nga puna)
255 €